Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.motorock.pl jest prowadzony przez Motorock.pl Dudziński Tadeusz. z siedzibą w Limanowej , 34-600 Limanowa , Sowliny 109 , posiadającą numer NIP 737-101-01-20, oraz numer REGON 490046927
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży produktów, wykonywania tych umów i prowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy rozumieć je w sposób następujący:
  1) Administrator danych osobowych jest sklep Motorock.pl , siedzibą w Limanowej ,34-600 Limanowa, Sowliny 109 , posiadającą numer NIP 737-101-01-20, oraz numer REGON 490046927
  2) Czas realizacji zamówienia – ilość dni roboczych potrzebnych Motorock.pl na skompletowanie zamówienia dokonanego przez Klienta w Sklepie internetowym oraz jego
  dostarczenie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu;
  3) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem wszystkich dni, które zostały wskazane w odrębnych przepisach prawa za dni wolne od pracy
  4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej z Motorock.pl niezwiązanej bezpośrednio z jego (Konsumenta) działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego, dostępny na stronie internetowej www.motorock.pl/regulamin
  6) Zamówienie – oświadczenie woli wyrażone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego, będące równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia (znajdujących się w Ofercie Sklepu internetowego w chwili składania Zamówienia), określające ich typ, ilość, dane osobowe Klienta, formę zapłaty oraz sposób i miejsce dostarczenia produktów.

§2 Zasady korzystania ze sklepu

 1. Motorock.pl świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  1) udostępnianie możliwości założenia przez Klienta indywidualnego konta w Sklepie internetowym, pozwalającego na dokonywanie zakupów produktów oraz korzystanie z innych
  usług oferowanych w Sklepie internetowym;
  2) umożliwianie Klientowi dokonywania zakupów produktów w Sklepie internetowym bez rejestracji indywidualnego konta;
 2. Rejestracja Konta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Umowa o świadczenie usług założenia i prowadzenia indywidualnego konta w Sklepie internetowym zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego, zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Motorock.pl danych osobowych oraz potwierdzenia woli założenia indywidualnego konta w Sklepie internetowym poprzez wciśnięcie ikony załóż konto.
 4. Przed zarejestrowaniem indywidualnego konta w Sklepie internetowym, Klient powinien zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Po zarejestrowaniu indywidualnego konta w Sklepie internetowym, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło, jeśli Klient nie pamięta hasła może skorzystać z przypomnienia hasła, podając adres poczty elektronicznej który podał podczas rejestracji konta .
 6. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@motorock.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: 34-600 Limanowa, Sowliny 109.
 7. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
 8. Do korzystania z usług oferowanych w Sklepie elektronicznym oraz przeglądania treści Sklepu internetowego, składania zamówień i korzystania z indywidualnego konta w Sklepie internetowym, wymagane jest spełnienie następujących, minimalnych warunków technicznych:
  1) Posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,
  2) Posiadanie przeglądarki internetowej z aktualnymi wtyczkami,
  3) Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
 9. Klient zobowiązuje się do:
  1) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania;
  2) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;
  3) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób, który nie narusza przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu;
  4) dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu w Sklepie internetowym, jak i zachowania ich poufności. Motorock.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Sklepie internetowym z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia zasad o których mowa w ust. 9 powyżej.
 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Sklepie internetowym przesyłane jest Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany aktualnie wskazany w Sklepie internetowym. Motorock.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia danych do logowania w Sklepie internetowym osobom trzecim.

§3 Składanie zamówień i zawieranie umowy sprzedaży

 1. Przed złożeniem zamówienia na produkt dostępny w Sklepie internetowym, Klient jest zobowiązany uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient potwierdzając zamówienie w Sklepie internetowym, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia oraz, że zezwala na przetwarzanie przez Motorock.pl jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób:
  1) Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie,
  2) pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: sklep@motorock.pl
  3) Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
  4) Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
  5) W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości, kolorystyki, rozmiarów, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.
  6) Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamów i Zapłać” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny
  Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia. .
  7) Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną w Motorock.pl co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia, niniejszym oraz Regulaminem.
  8) W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
  9) Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Motorock.pl umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
  10) Klienta ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 9 powyżej. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.
  11) Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Motorock.pl. zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Motorock.pl podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

§4 Dostawa i odbiór towarów

 1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta , zgodnie z życzeniem wyrażonym w formularzu zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiej Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Zamów i zapłać”.
 2. Koszty przesyłki zamówionych produktów ponosi Klient, o czym zostaje poinformowany przy akceptacji składanego Zamówienia.
 3. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem 34-600 Limanowa, Sowliny 109
 4. Przewidywany czas dostawy do Klienta przy wyborze przesyłki kurierskiej to 0d 1-3 dni roboczych  od dnia zaksięgowania wpłaty. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu Przelewy24, bądź zwykłym przelewem internetowym).
 5. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od wyboru klienta, firmą spedycyjną Inpost , DPD Poland SA, przez Pocztę Polską, poprzez dostawę zamówionego Towaru do wybranej przez Klienta placówki Poczty Polskiej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Sklep umożliwia także odbiór Towarów w sklepach stacjonarnych wskazanych w pkt 3 i następnych.
 6. Do każdego przesyłanego produktu załączany jest dowód zakupu oraz informacja o prawie odstąpienia od umowy wraz ze wzorem Formularza zwrotu ułatwiającego odstąpienie od umowy oraz informację o możliwości reklamacji wraz ze wzorem Formularza reklamacji. Wzory formularzy są
  jedynie przykładami i nie są dla Klienta wiążące.
 7. W przypadku zamówień o wartości przewyższającej 300 (słownie: trzysta) złotych, koszty dostawy Towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej, DPD, Inpost, ponosi Sklep internetowy Motorock.pl
 8. Motorock.pl zaleca aby Klient przed odbiorem przesyłki pocztowej lub kurierskiej sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku widocznego uszkodzenia, Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z Motorock.pl

§ 5 Płatności

Oferujemy następujące rodzaje płatności: za pobraniem, szybki przelew internetowy Przelewy24.pl, karta kredytowa i Paypal. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
  a. płatność gotówką przy odbiorze Towaru;
  b. płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy:                 31 1600 1462 1845 8629 7000 0021
  c. płatność poprzez serwis Przelewy24.pl
 2. W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych: Motorock.pl Dudziński Tadeusz 34-600 Limanowa , Sowliny 109 nr rachunku bankowego: 31 1600 1462 1845 8629 7000 0021 W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko lub nazwę oraz nr zamówienia.
 3. Wyklucza się możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź Motorock.pl nie ponoszą odpowiedzialności za utratę przez Klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.
 4. W zależności od wybranej przez Klienta formy płatności:
  a. w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru, należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru;
  b. w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności; maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – po jego upływie Motorock.pl uzyskuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta; stosownie do postanowień Umowy przedstawiciel Motorock.pl uprawniony jest do złożenia oświadczenia woli odstąpienia od Umowy Sprzedaży w imieniu Motorock.pl
  c. w przypadku płatności poprzez serwis Przelewy24.pl, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności; maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – po jego upływieMotorock.pl uzyskuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta; stosownie do postanowień Umowy przedstawiciel Motorock.pl uprawniony jest do złożenia oświadczenia woli odstąpienia od Umowy Sprzedaży w imieniu Motorock.pl
 5. Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością Motorock.pl

§ 6 Kupony Rabatowe

Kupony rabatowe i ich wykorzystywanie. Kupony rabatowe to bony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych, i mają określony okres ważności. Kupony rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia. Z akcji promocyjnej mogą być wykluczone niektóre marki. Prosimy pamiętać, że kupony rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu. Wartość produktu musi być nie mniejsza niż kwota na kuponie rabatowym. Ewentualna różnica w przypadku wyższej wartości produktu może zostać wyrównana płatnością dokonaną na jeden z oferowanych sposobów. Kupon rabatowy nie może zostać wypłacony gotówką, nie jest także oprocentowany. Nie można otrzymać zwrotu kuponu rabatowego, kiedy produkt zostanie całkowicie lub częściowo zwrócony. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Kuponów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie. W braku innych uzgodnień nie można łączyć kilku kuponów rabatowych. Jeśli podczas swoich zakupów skorzystają Państwo z kuponu rabatowego, to zastrzegamy sobie prawo do naliczenia pierwotnej ceny produktów, które Państwo zachowają, jeżeli – ze względu na odstąpienie przez Państwa od umowy – całkowita wartość zamówienia spadnie poniżej wartości kuponu rabatowego.

§7 Newsletter

 1. Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Motorock.pl w Sklepie internetowym. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracji, zamówienia lub w Formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów w Sklepie internetowym i aktualnych promocjach.
 3. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie w formie nieregularnej subskrypcji.
 4. Zgoda na otrzymywanie Newsletter jest udzielana bezterminowo z zastrzeżeniem, że Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z subskrypcji Newslettera, (wykorzystując link umieszczony w stopce każdego Newslettera).

§8 Pliki cookies

 1. Motorock.pl wykorzystuje w Sklepie internetowym pliki typu cookies, które są zapisywane w systemie teleinformatycznym Klienta podczas przeglądania Sklepu internetowego, które pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem internetowym z urządzenia na którym zostały one zapisane.
 2. Szczegółowe zasady zbierania i przetwarzania plików cookies określone są w dokumencie Polityka Plików Cookies dostępnym na stronie internetowej www.motorock.pl
 3. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Klienta.
 4. Klient Serwisu może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies w urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu internetowego. Może to jednak spowodować, że Sklep internetowy będzie działał mniej sprawnie a Klient zostanie pozbawiony dostępu do niektórych treści dostępnych w Sklepie.

§9 Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny:
  a) w odniesieniu do zakupu towarów przecenionych – objętych jakiegokolwiek rodzaju promocją lub przeceną – w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
  b) w odniesieniu do zakupu wszelkich innych towarów – nieobjętych promocją lub przeceną – w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Po upływie terminów, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do Odstąpienia bez podania przyczyny wygasa.
 3. Wykonanie przez Klienta uprawnienia do odstąpienia od umowy w zakreślonym w pkt. 1 terminie, otwiera termin 30 (trzydziestu) dni na zwrot towaru.
 4. W celu odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego pocztą lub faksem. Klient może również wypełnić formularz odstąpienia od umowy i przesłać go drogą elektroniczną na adres: sklep@motorock.pl Klient zalogowany może do przygotowania papierowego formularza skorzystać z formularza odstąpienia od umowy , który dostępny jest na jego koncie w systemie Sklepu Internetowego. Wzór formularza dostępny jest tutaj: formularz odstąpienia od umowy. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Klient może wysłać na adres: sklep@motorock.pl jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie o Odstąpieniu. Klient może także zwrócić przedmiot zamówienia w dowolnie wybranym, wymienionym na liście, Punkcie Odbioru. Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z dowodem zakupu np. paragonem, fakturą VAT lub innym dowodem zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności kartą czy wyciągu z konta ) , do Punktu Odbioru nie później niż 30 (trzydzieści) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawca o Odstąpieniu, niezależnie od wybranego sposobu złożenia oświadczenia o Odstąpieniu lub sposobu odbioru zamówionego towaru. Podczas zwrotu zamówienia w sklepie stacjonarnym konieczne będzie podanie numeru zamówienia.
 5. Niezwłocznie – to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu – po otrzymaniu formularza odstąpienia od umowy lub innego, jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, Sprzedawca dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną.
 6. W przypadku Odstąpienia Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym  koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawca, zgodnie z III.6.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia. W przypadku zwrotu części zamówienia koszty dostawy nie są zwracane. dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwracając uzyskane świadczenie w postaci zamówionego towaru, Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z dowodem zakupu np. paragonem, fakturą VAT lub innym dowodem zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności kartą czy wyciągu z konta) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, na adres Sprzedawcy: Motorock.pl Tadeusz Dudziński 34-600 Limanowa, Sowliny 109, nie później niż 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawca o Odstąpieniu. Termin jest zachowany także wtedy, kiedy Klient, który skorzystał z opcji odbioru zamówionego towaru w Punkcie Odbioru, odeśle zamówiony towar na wyżej wskazany adres przed upływem terminu 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zwrotnej.
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy, z tym, że w przypadku, gdy zwrot został zostawiony w Punkcie Odbioru Klient nie ponosi żadnych kosztów. W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi – na przykład przeciw uszkodzeniom w trakcie transportu.
 10. Klient jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, Sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
 11. Sprzedawca, w przypadku gdy Klient składając zamówienie wyraził chęć otrzymania faktury VAT, może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu zamówienia korektę faktury sprzedaży wraz z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania wiadomości.
 12. W przypadku płatności przy odbiorze płatność podlega zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy. W przypadku płatności on-line (za pomocą Przelewy24.pl) środki zostaną zwrócone na konto bankowe, z którego zamówienie zostało pierwotnie opłacone.

§9 Reklamacje

 1. Motorock.pl oświadcza, że produkty znajdujące się w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalne i spełniają warunki określone w specyfikacji każdego produktu. Motorock.pl jest zobowiązany dostarczyć Klientowi zamówione produkty bez wad fizycznych oraz prawnych i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia takich wad, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje dotyczące wad produktów można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@motorock.pl
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres poczty elektronicznej, numer zamówienia, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną, datę nabycia produktu, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta a także wskazanie preferowanego przez Klienta sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 4. W przypadku otrzymania produktu wadliwego, Klientowi przysługuje żądanie obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 5. Motorock.pl ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie dalej jednak niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Klienta.
 6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Motorock.pl zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§10 Wymiana produktów

 1. Każdy klient ma prawo do wymiany każdego zakupionego w Sklepie internetowym produktu bez podania przyczyny na dowolny inny produkt dostępny w Sklepie internetowym w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania, (z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 2).
 2. Oświadczenie o woli wymiany produktu należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@motorock.pl lub pisemnie na adres pocztowy Motorock.pl Dudziński Tadeusz 34-600 Limanowa Sowliny 109
 3. Aby wymiana produktu została zaakceptowana przez Motorock.pl wymieniany produkt musi zostać odesłany do Motorock.pl wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie, jednak nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia, w którym poinformował Motorock.pl o woli skorzystania z prawa do wymiany produktu.
 4. Wymieniany produkt nie może być używany i musi posiadać oryginalne metki.

§11 Informacje dotyczące przetwarzania przez Motorock.pl danych osobowych użytkowników sklepu

 

 1. Informacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Sklepu.  
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest Motorock.pl Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 3. Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie: (I) w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów ze Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu; (ii) w celu prowadzenia konta Użytkownika Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu; (ii) w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej; (iii)  jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili; (iv) w celu kierowania do Użytkownika na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Użytkownika zakupów – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w Sklepie; (v) w celach marketingowych – na podany przez Użytkownika adres do doręczeń Administrator od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie sklepu Motorock.pl lub ofercie jego partnerów handlowych – podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów;  Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem, (vi) w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu, (vii)  w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.
 4. Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
 5. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.
 6. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.
 7. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku 
 8. z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  Użytkownika przez Administratora.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (dalej zwanych: ADR).
 3. Informacje na temat ADR dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów.
 4. Dodatkowych informacji Klient może szukać w dziale FAQ (najczęściej zadawane pytania). W razie pozostałych wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e mail:sklep@motorock.pl lub numerem telefonu 515395147.
 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 6. Sprzedawca, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), został zobowiązany do udostępnienia informacji o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: Platforma ODR). W związku z powyższym udostępniamy łącze elektroniczne do Platformy ODR: ec.europa.eu/odr , gdzie będzie można znaleźć informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś Konsument będzie mógł złożyć za jej pośrednictwem skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. Metoda ta jest jednakże dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sprzedawca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania. Możliwa jest więc odmowa Sklepu Internetowego pomimo wystosowania skargi przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy w ww. sposób. Niezależnie od powyższego przypominamy, iż adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego to: sklep@motorock.pl
 7. Wszelkie spory nierozwiązane polubownie lub wyżej opisanymi sposobami podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.
Menu